Regulamin do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego La Barbe
 
I.    Słownik pojęć
1.    Sprzedawca – Equi Store Michał Pec, ul. Marsylska 3/52, NIP: 521-297-34-25. REGON: 140319233.
2.    Sklep, sklep.labarbe.pl - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.labarbe.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

3.    Klient - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5.    Regulamin - niniejszy regulamin.
6.    Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
            
II.    Przyjmowanie i realizacja zamówień
1.    Sklep internetowy LA BARBE prowadzi sprzedaż towarów różnych marek za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.labarbe.pl.
2.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony sklep.labarbe.pl oraz e-mailowo na adres info@labarbe.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu.
3.    Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji:
     3.1    w przypadku złożenia zamówienia przez strony sklep.labarbe.pl - prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego.
     3.2    w przypadku złożenia zamówienia e-mailowego - złożenie zamówienia zawierającego poniżej wymienione dane:
          -    nazwę towaru lub towarów z ich kodami oraz ewentualnym wariantem,
          -    ilość zamawianych towarów,
          -    pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto) i telefon kontaktowy (dla kuriera)
          -    informację o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.
4.    Przyjęcie zamówienia do realizacji:
     4.1.    w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,
     4.2.    w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Equi Store za złożone zamówienie,
5.    Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 17:00).
6.    W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
7.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
    
III.    Ceny towarów i koszty dostawy
1.    Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym LA BARBE są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia (wyłączając ewidentne błędy systemowe).
3.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
4.    Koszty dostawy na terenie Polski
Realizacja wysyłki zamówienia w sklepie internetowym LA BARBE odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzję o tym za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa podejmuje Klient składający zamówienie w trakcie jego składania.
   
6.    Opłata za przesyłkę, którą ponosi Klient jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez sklep internetowy LA ABRBE, na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.

    
IV.    Czas realizacji zamówienia
1.    Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
2.    Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu przez Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
3.    Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).
    
V.    Formy płatności
     W sklepie internetowym LA BARBE za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
1.    Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u listonosza Poczty Polskiej   
2.    Przelewem – na poniższy numer konta bankowego:
BZWBK
Nr konta: 51 1090 1043 0000 0001 0457 6797
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu internetowego LA BARBE.   
    
VI.    Reklamacja i gwarancja   
1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.   
2.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.   
3.    Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sklepu: Equi Store Michał Pec, ul. Marsylska 3/52, 02-763 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@labarbe.pl.

4.    Składając reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.   
5.    W związku ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar Sprzedawcy na podany poniżej adres:

Equi Store Michał Pec
ul. Marsylska 3/52
02-763 Warszawa
najlepiej z dopiskiem „Reklamacja” .   
           
6.    Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.   
    
VII.    Prawo odstąpienia od umowy   
1.    Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (słownie: dziesięciu dni) roboczych, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.   
2.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:   
     2.1.    świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,   
     2.2.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,   
     2.3.    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,   
     2.4.    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,   
     2.5.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,   
     2.6.    dostarczania prasy,   
     2.7.    usług w zakresie gier hazardowych.   
3.    W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.   
4.    Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.   
5.    Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

Equi Store Michał Pec
ul. Marsylska 3/52
02-763 Warszawa
najlepiej z dopiskiem „Zwrot” .  

6.    Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi.    
7.    Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.   
8.    Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.   
    
VIII.    Ochrona danych osobowych   
1.    Składając zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.   
2.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.   
3.    Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.   
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.   
5.    Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.   
    
IX.    Postanowienia końcowe   
1.    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.   
2.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.   
3.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sklep.labarbe.pl (w zakładce „Regulamin”).   
4.    Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.   
5.    Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.   
6.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.   
7.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.   
8.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2014 roku.   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl